درحال بارگذاری...

عوامل موثر آب و هوایی در هنگام عملیات سمپاشی

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

عوامل موثر آب و هوایی در هنگام عملیات سمپاشی


عوامل موثر آب و هوایی در هنگام عملیات سمپاشی

سرعت جهت باد و درجه حرارت از این عوامل مهم هستند که به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.


عوامل موثر آب و هوایی در هنگام عملیات سمپاشی عبارتند از:

  1. سرعت جهت باد
  2. درجه حرارت و رطوبت نسبی

 

سرعت و جهت باد: سرعت باد، معمولاً بحرانی ترین عاملی است که نقش عمده در بادبردگی قطرات سم به خارج از هدف موردنظر (Drift) میشود. با افزایش ســرعت بــاد، قطــرات ریــز دورتــر از هــدف ســقوط مــیکننــد. قطــرات درشتتر کمتر به وسیله باد تحت تـاثیر قـرار مـیگیرنـد و سـریعتـر سـقوط میکنند با این وجود بادهاي تند میتواند حتی موجب شود قطرات بـزرگتـر به خارج هدف حرکت کنند. مطالعات انجام شده در تونل باد، سطح مزرعـه و مدلهاي شبیه سازي رایانـه اي نشـان مـیدهـد کـه یـک رابطـه خطـی بـین بـادبردگی سـم و سـرعت بـاد وجـود دارد .

حداکثر سرعت مجاز بـاد بـراي عملیـات سمپاشـی، سـه کیلـومتر در سـاعت میباشد. البته ذکر این نکته ضروري است که در شرایط بدون باد، ذرات بسیار ریز مایع سمی فاقد قدرت نشستن روي هدف هستند و یـک حـداقل سـرعت باد (کمتر از سه کیلومتر در سـاعت) بـراي عملیـات سمپاشـی اهمیـت دارد.

جهت باد نیز باعث بادبردگی سموم میشود. نتـایج تحقیقـات انجـام شـده در مزارع گندم در سطح کشور نشان داد که کاربران در جهت باد یا خلاف جهت باد سمپاشی میکردند که این امر باعث هدر رفت سموم و ایجـاد مسـمومیت میشد . عملیات سمپاشی باید مطابق با شـکل ، عمود بر جهت باد توسط کاربر یا تراکتور انجام شود.

درجه حرارت و رطوبت نسبی: این دو عامل در برخی نواحی جغرافیائی یا تحت شرایط جوي معین، تأثیر زیادي دارند. درجه حرارت زیاد و رطوبت نسبی کـم باعث تبخیر آب قطرات محلول سم و کوچکتر شـدن آنهـا و در نهایـت باعـث بادبردگی آنها میشود. نتایج نشان داده اسـت کـه اغلـب کـاربران در سـاعات نزدیک به ظهر اقدام به سمپاشی مینمایند که در این ساعات هوا بسیار گـرم بوده و باعث تبخیر شدید قطـرات مـیشـود . در موقع عملیات سمپاشی، رطوبت نسبی محیط باید بیش از 70 درصد و درجـه حرارت محیط کمتر از 25 درجه سلسیوس باشد که معمولاً صبح زود و عصـر بهترین زمان براي انجام سمپاشی است.


حامد محمد ولی، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


سم سمپاشی کشاورز کشاورزی سرعت باد رطوبت حرارت پهپاد سیرنگ پهپاد سمپاش

این مطالب را هم بخوانید!

۱۰_گام_برای_آنکه_درخت_بکاریم

در زمان مناسبی از سال برای کاشت درخت اقدام کنید. کاشت بوته در اواخر بهار یا تابستان به دلیل گرما ممکن است باعث از بین رفتن آن شود. بهترین زمان برای کاشت یک درخت اواخر زمستان یا اوایل بهار است. روز درختکاری (۱۵ اسفند) زمان مناسبی برای شروع کاشت درختان است.

ادامه مطلب »

عوامل تاثیرگذار در عملکرد زراع...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

دلایل_کمبود_عناصر_غذایی_در_گیا...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116