درحال بارگذاری...

کشاورزی ارگانیک

دسته بندی: بلاگ پروازیاران سیرنگ

کشاورزی ارگانیک


کشاورزی ارگانیک

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است


 قابلیت های کشاورزی ارگانیک در موجود بودن, دسترسی, استفاده, پایداری و ایمنی مواد غذایی توانستند 95.9 درصد از واریانس امنیت غذایی را تبیین کنند.قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی برای سنجش قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی: از 7 سؤال در طیف لیکرت استفاده شد. این کدبندی شده و بهصورت سؤالها باهم جمع و سپس مجددا ً طیف لیکرت (کامال مخالف 1 ،مخالف 2 ،بینظر 3 ،موافق 4 ، ً کامال موافق 5 )در نظر گرفته شدند. یافتههای جدول 2 نشان میدهد که 1/42 درصد از پاسخگویان با این موضوع که کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی نقش دارد، موافقاند درحالیکه هیچ ً یک از افراد با این موضوع کامال مخالف نیستند. بهمنظور اولویتبندی آگاهی دیدگاه کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورد قابلیتهای کشاورزی ارگانیک در موجود بودن مواد غذایی از آماردهی ضریب تغییرات استفاده شد. یافته ها نشان میدهد که کارشناسان بیشترین موافقت را به ترتیب با گونه های کشاورزی ارگانیک موجب استفاده ی بیشتر از دانش بومی برای تولید محصوالت کشاورزی میشود، کشاورزی ارگانیک موجب حمایت از گیاه در برابر آفات و بیماریها میشودو کشاورزی ارگانیک موجب افزایش بهره وری می‌شود.


مبینا بغدادیان، تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸


پهپاد پهباد سیرنگ خدمات پهپاد خلبان کشاورز کشاورزی محصولات سالم محصولات ارگانیک جهاد‌کشاورزی امنیت غذایی استان‌تهران

این مطالب را هم بخوانید!

گیاهان دارویی دماوند

گیاهان دارویی مختلفی درکوه های دماوند میرویند که در اینجا به چندتا از بهترین هاشون اشاره کردیم

ادامه مطلب »

جایگزین های مناسب سموم و قارچ...

این مطلب توسط پروازیاران سیرنگ منتشر شده است

ادامه مطلب »

پهپادهای هوشمند

آیا میدانید سمپاشی با پهپاد باعث کاهش مصرف مواد شیمیایی می‌باشد. آیا میدانید استفاده بیش از حد مواد شیمیایی در کشاورزی میتواند منجر به آلودگی آب و خاک و... شود؟ کاهش مصرف مواد شیمیایی استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی در کشاورزی می‌تواند منجر به آلودگی آب و خاک، افت کیفیت محصولات و اثرات زیست‌محی...

ادامه مطلب »

در سراسر ایران با کاربران حرفه‌ای

عملیات کارشناسان سیرنگ

استان مازندران
استان گلستان
استان آذربایجان

+98 21 4417 9162

مدیر فروش داخلی 107

+98 21 4417 9168

کارشناس فروش 1 - داخلی 101

+98 21 4417 9112

کارشناس فروش 2 - داخلی 102

+98 21 4417 9218

کارشناس فروش 3 - داخلی 103

+98 21 4417 9234

مدیر ترویج - داخلی 108

+98 21 4417 9228

خدمات پس از فروش - داخلی 116